Personuppgiftspolicy (GDPR) 

Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Ullman PR:s verksamhet. Här förklarar vi hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter.

I policyn framgår Ullman PR:s skyldigheter som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsägarens rättigheter. Du kan alltid kontakta oss på info@ullmanpr.se om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Ullman PR AB, org. nr 559037-6272, med adress Katarinavägen 22, 116 45 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Ullman PR behandlar personuppgifter med följande ändamål:

 • informera om nyheter och tjänster
 • göra pressutskick, sända nyhetsbrev och genomföra enkäter
 • hantera arbetsgivar- och rekryteringsfrågor
 • följa avtal

All behandling tar stöd i en eller flera av de rättsliga grunder som finns i EU:s dataskyddsregler, GDPR. Exempel på grunder vi använder är samtycke, intresseavvägning och rättslig förpliktelse. Ägaren av personuppgifterna har rätt att när som helst få tillgång till sina uppgifter och få dem ändrade eller raderade.

Din integritet är viktig för oss. Vi använder IT-system för att skydda sekretess och integritet, samt har genomfört särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi ansvarar för.

Personuppgiftsbehandling i samband med direktmarknadsföring
Ullman PR behandlar personuppgifter med ändamålet att dela nyheter och tips med personer som är intresserade av Ullman PR:s verksamhet eller PR-frågor. Den rättsliga grunden för detta är intresseavvägning. Vi bedömer att du utifrån din yrkesroll eller ditt engagemang är intresserad av att få information från oss eller våra kunder, samt att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter i sammanhanget inte väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Personuppgifterna registreras i form av mejladresser och i vissa fall telefonnummer, om personen i fråga har gett ut det personligen. Uppgifterna har samlats in på följande sätt:

 • personuppgiftsägare har anmält att de vill få Ullman PR:s utskick
 • en anställd på Ullman PR har identifierat en person som intressant och satt upp dennes mejladress på sändlistan.

Ullman PR lagrar uppgifterna tills personuppgiftsägarna meddelar att de inte vill ha utskick längre, eller om intresseavvägningen inte längre är motiverad. Vi gör en gallring med jämna mellanrum där vi raderar personuppgifter som inte längre är relevanta.

Om du är personuppgiftsägare och har frågor, vill ändra din mejladress eller få dina uppgifter raderade, kontakta info@ullmanpr.se.

Personuppgiftsbehandling i samband med leverantörsavtal
Ullman PR behandlar personuppgifter från leverantörer med ändamålet att kunna använda deras tjänster. Den rättsliga grunden för detta är avtal. Vi bedömer att vi behöver behandla personuppgifter, till exempel för att kunna få varor levererade eller skicka en faktura. Lagringstiden är fram till ett år efter avslutat samarbete och sju år för fakturering enligt bokföringslagen.

Om du är leverantör och vill få dina uppgifter ändrade, uppdaterade eller raderade, kontakta info@ullmanpr.se.

Överföring till tredje part
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Personuppgiftsbehandling i samband med uppdragsgivare
Ullman PR avtalsbinder sällan uppdragsgivare, och en uppdragsgivare har då när som helst rätt att avsluta samarbetet. Då finns inga skriftliga avtal mellan Ullman PR och olika uppdragsgivare. Vid skriftliga avtal med uppdragsgivare används grundläggande personuppgifter för avtalsskrivning. Den rättsliga grunden för detta är samtycke.

I övriga fall behandlar vi grundläggande personuppgifter från uppdragsgivare med syftet att sköta det dagliga PR-arbetet och fakturera uppdragsgivaren för genomfört arbete. Den rättsliga grunden för denna behandling är avtal. Lagringstiden är fram till ett år efter avslutat samarbete och sju år för fakturering enligt bokföringslagen.

Om du är eller har varit uppdragsgivare och vill få dina uppgifter ändrade, uppdaterade eller raderade, kontakta kundansvarig konsult eller info@ullmanpr.se.

Överföring till tredje part
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Arbetsgivar- och rekryteringssammanhang
Ullman PR behandlar personuppgifter med syftet att rekrytera nya medarbetare och praktikanter. Den lagliga grunden för detta är samtycke. Personuppgiftsägare som deltar i en rekrytering för arbete eller praktik informeras om att Ullman PR kommer att behandla personuppgifterna med syftet att genomföra en rekryteringsprocess.

Lagringstiden är upp till fem år efter avslutad rekryteringsprocess eller avslutad anställning. Löneuppgifter behandlas upp till sju år efter avslutad anställning,

Om du vill få dina personuppgifter ändrade, uppdaterade eller raderade, kontakta info@ullmanpr.se.

Överföring till tredje land
Anställdas personuppgifter delas med ett antal tjänster och företag, till exempel med syftet att kunna betala ut lön och erbjuda den anställda andra förmåner. I de fall där personuppgifter har delats med tredje part, har ett biträdesavtal upprättats.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Dina rättigheter
Oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

 • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett så kallat registerutdrag
 • rätt att begära rättelse, det vill säga att vi korrigerar felaktiga uppgifter
 • rätt att begära radering, det vill säga att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas
 • rätt att begära begränsning, det vill säga att vi i någon del upphör med behandling
 • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Om du önskar utöva någon av ovanstående rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@ullmanpr.se.

Kontakt
Om du har frågor om Ullman PR:s hantering av personuppgifter, kontakta gärna info@ullmanpr.se.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftspolicyn uppdateras löpande.